10 IPK Terbaik

NO MAHASISWA IPK
NIM NAMA
1. 14211153 BAYU PERDANA HARDIANTO 4.00
2. 14211017 M ISA ANSORI 4.00
3. 14210696 NADHOR KHOLILULLOH 4.00
4. 12211030 BAYU HANGGARA RENATA PUTRA 4.00
5. 13210601 KHULAFAUR ROSIDHIN 4.00
6. 14251509 RIRIN WAHYUTI 4.00
7. 14210872 A MUSYAFFA 4.00
8. 14210909 AYU KARTIKA SARI 4.00
9. 14211686 BAYU WIDYANTORO 4.00
10. 14211407 DEWI WAHYUNI 4.00